Vraagverheldering

E-mailadres

Voor vraagverheldering wordt ook wel het begrip 'keukentafelgesprek' gebruikt. Zo'n gesprek heeft iets informeels. Het doel van het gesprek is om de situatie te verkennen en samen met de cliënt te komen tot oplossingsrichtingen voor het ervaren probleem of de gewenste ondersteuning. De wensen en mogelijkheden van de cliënt worden in kaart gebracht. Soms betekent dit ook dat de cliënt zijn eigen mogelijkheden leert zien en benutten, zodat minder of geen ondersteuning nodig is.

Tijdens het gesprek komen de diverse leefgebieden aan bod. Door deze te analyseren en het (informele) netwerk rond de cliënt in kaart te brengen ontstaat een beeld van de ondersteuningsbehoeften. Informele en laagdrempelig toegankelijke oplossingen worden besproken, zodat aanspraak op individuele voorzieningen kan worden verminderd of voorkomen. Mogelijk blijft een beroep op geïndiceerde voorzieningen (uit Wmo, AWBZ of andere regelingen) noodzakelijk. Aan welke eisen deze moet voldoen, brengen wij tenslotte in kaart.